കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു.

 1. വാര്‍ഡ് - 1

 2. വാര്‍ഡ് - 2

 3. വാര്‍ഡ് - 3

 4. വാര്‍ഡ് - 4

 5. വാര്‍ഡ് - 5

 6. വാര്‍ഡ് - 6

 7. വാര്‍ഡ് - 7

 8. വാര്‍ഡ് - 8

 9. വാര്‍ഡ് - 9

 10. വാര്‍ഡ് - 10

 11. വാര്‍ഡ് - 11

 12. വാര്‍ഡ് - 12

 13. വാര്‍ഡ് - 13

 14. വാര്‍ഡ് - 14

 15. വാര്‍ഡ് - 15

 16. വാര്‍ഡ് - 16

 17. വാര്‍ഡ് - 17

 18. വാര്‍ഡ് - 18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

new_e1

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലിസ്റ്റുകള്‍ താഴെ  ക്രമത്തില്‍

 1. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

 2. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

 3. അപൂര്‍ണ്ണമായ ഫോം

 4. ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ

 5. മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തവ

കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

bene-list-12

കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Voters List

ജനകീയാസൂത്രണം ഗുണഭോകൃതലിസ്റ്റ് 2014-2015

വിവരാവകാശ നിയമം 2005-വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Kumarmputhur Gramapanchayath - Socio-Economic Caste Census 2011 Draft List

കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ്-കരട് പട്ടിക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോട് ചെയ്യുന്ന ജനന-മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ആധികാരിക രേഖയായി ഉത്തരവ്…

http://www.cr.lsgkerala.gov.in/Docs/Go_MS_202_25.07.2012.pdf

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

k¼qÀ® s]³j³ ]©mb¯v

Ipacw]p¯qÀ {Kma]©mb¯v k¼qÀ® s]³j³ ]©mb¯mbn amäp¶Xn\v \nehnð t£as]³j\pIÄ e`n¡m¯hcpw AÀlXbpÅhÀ¡pambn 2013 Unkw_À 9,10,11 F¶o Xo¿XnIfnð N§eocnþhmb\ime, Ipacw]p¯qÀ slð¯v skâÀ h«¼ew, s\¨pÅn P.H.C F¶o Øe§fnð sh¨v s]³j³ AZme¯v \S¯s]Sp¶p.

Older Entries »