2018-19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017-18

al_2017-2018_551balance_sheet-08637071822381389income__expenditure_statement-015790351109548795-11receipt_and_payment_statement-0022501602187945835rp_2017-2018_551schedules_of_balance_sheet_statement-05446229996741748

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

all-17-18-grama-final-2310173

ലൈഫ് മിഷന്‍ സാദ്ധ്യത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്- ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്-

പദ്ധതി ചെലവ്

e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-e0b49ae0b586e0b4b2e0b4b5e0b58d-24072017consolidation-report

നവകേരളമിഷന്‍ പൊതുജന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2017 march 18

നവകേരളമിഷന്‍ പൊതുജന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2017 march 18നവകേരളമിഷന്‍ പൊതുജന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2017 march 18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കുലുക്കല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 27.12.2016 ലെ 1ാം നമ്പര് തീരുമാനം
SL.NO പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്
1 രാജേഷ് പി.എം
2 രാമദാസന്, കടമേതൊടി
3 ഗിരിജ,പെറ്റപളളത്ത്
4 കുഞ്ഞന് പടപറമ്പില്
5 ഗീത കരിമ്പറ്റ
6 വാസു, ചോലക്കുഴി
7 കാര്ത്ത്യായനി, മുട്ടത്തുപ്പറനമ്പില്
8 രാധ, എളയനചക്കിങ്ങള്
9 ചെറോണ,കെ.കുന്നത്തൊടി
10 അയ്യപ്പന്, പാഴൂര്പ്പടി
11 മല്ലിക,അണിയത്ത്
12 തങ്കമ്മു,പാറപ്പുറത്ത്
13 മുഹമ്മദ് മണ്ണാരുതൊടി
14 കോരന് പളളിയാലില്
15 ഹംസ,മാറ്റാം തടം
16 മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പടിഞ്ഞാറെത്തൊടി
17 അബ്ദുള് മജീദ്, പയ്യാനകൊടി
18 രാമന്കുട്ടിനായര്, ഓടത്ത്
19 സിന്ധിക്, താഴത്തേതില്
20 മുഹമ്മദ്കുട്ടി, പാലക്കാട്ട്തൊടി
21 ഉണ്ണ്കൃഷ്ണന്, തെക്കെപുരക്കല്
22 സൈതാലി വല്ലില്ലതൊടി
23 ആലിക്കുട്ടി,കല്ലെട്ടുപാലം
24 പോക്കര് പാലക്കാട്ടുതൊടി
25 ചാമി, പളളിയാലില്
26 അലവി,കേലം തൊടി
27 രുഗ്മിണി,കുന്നനാത്ത്
28 നാരായണന്, കുണ്ടില്, കുലുക്കല്ലൂര്
29 രാധാകൃഷ്ണന്,കാക്കപുലാക്കല്
30 രാജന്, മാളിയേക്കല്
31 ഹംസ ചെട്ടിത്തൊടി
32 മോഹന് ദാസ്, അമ്പലപളളിയാലില്
33 രാജന്,വെട്ടുകാട്ടില്,എരവത്ര
34 നാരായണന് നായര്, കളപ്പറമ്പില്
35 സരോജിനി,മടലംകുന്ന്
36 നളിനി,കുന്നത്തൊടി
37 കൃഷ്ണന്
38 മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്കാദര്,കിഴക്കെപളളത്ത്
39 നബീസ,മക്കടയില്
40 വിലാസിനി,കുന്നക്കാട്ടില്
41 അയ്യപ്പനെഴുത്തച്ഛന്, കടമേത്തൊടി

ക്വട്ടേഷന്‍ നം.VD KKLR/04/2017

tender-vd-kklr-042017

റീടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

quatation-site

റീ ടെണ്ടര്‍ / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

img

Older Entries »