2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിതരണം ചെയ്യ്ത ലാപാടോപ്പ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

laptop-list

ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവും,നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും

klpy

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവുംനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും 16.12.2016 3 പി.എം ന് ബഹുമാനപെട്ട കേരളാ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.അഡ്വ.കെ.രാജുവിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പൊതു സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് ബഹുമാനപെട്ട കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചുവാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

A.F.S.2012-2013

A.F.S 2013-2014

A.F.S 2014-2015

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 01.06.2015 ല്‍ പ്രസിദ്ധപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15

part-11
part-2

വിവിധധനസഹായപദ്ധതികള്‍/സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവയും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെരീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ 2013-2014

വിവിധധനസഹായപദ്ധതികള്‍/സബ്സിഡികള്എന്നിവയും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെരീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്2013-2014

2014-15 ബഡ്ജറ്റ്

2014-2015 ബഡ്ജറ്റ്

2013-14 വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കിയ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2013-2014 ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

« Newer Entries - Older Entries »