പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

അഞ്ചല്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

424.06 ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

 
ജനസംഖ്യ

:

33271
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16431
സ്ത്രീകള്‍

:

16840
ജനസാന്ദ്രത

:

78
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1025
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.62
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

90.56
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

82.82
Source : Census data 2001