കുളത്തൂപ്പുഴഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികcomunity-kitchen-gunafokthrulist

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ദീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികഇലക്ഷന്‍ 2020 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബൈല

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ ഷോbaila-final-26-8-2019പ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബൈല

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്guna-2019-20-pdf-min

2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബൈല

pressherebaila-corrected8

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭുമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

സ്വന്തമായി ഭുമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്‍

2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിതരണം ചെയ്യ്ത ലാപാടോപ്പ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

laptop-list

ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവും,നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും

klpy

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവുംനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും 16.12.2016 3 പി.എം ന് ബഹുമാനപെട്ട കേരളാ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.അഡ്വ.കെ.രാജുവിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പൊതു സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് ബഹുമാനപെട്ട കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചുOlder Entries »