2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബൈല

pressherebaila-corrected8

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭുമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

സ്വന്തമായി ഭുമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്‍

2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിതരണം ചെയ്യ്ത ലാപാടോപ്പ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

laptop-list

ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവും,നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും

klpy

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവുംനിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും 16.12.2016 3 പി.എം ന് ബഹുമാനപെട്ട കേരളാ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.അഡ്വ.കെ.രാജുവിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പൊതു സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് ബഹുമാനപെട്ട കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചുവാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

A.F.S.2012-2013

A.F.S 2013-2014

A.F.S 2014-2015

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 01.06.2015 ല്‍ പ്രസിദ്ധപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15

part-11
part-2

വിവിധധനസഹായപദ്ധതികള്‍/സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവയും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെരീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ 2013-2014

വിവിധധനസഹായപദ്ധതികള്‍/സബ്സിഡികള്എന്നിവയും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെരീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്2013-2014

Older Entries »