പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

ഓച്ചിറ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

16.75 ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

 
ജനസംഖ്യ

:

41464
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

20476
സ്ത്രീകള്‍

:

20988
ജനസാന്ദ്രത

:

2475
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1025
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.1
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.95
Source : Census data 2001