കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിരുക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക