പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

വെട്ടിക്കവല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

29.18 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19
 
ജനസംഖ്യ

:

30440
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14738
സ്ത്രീകള്‍

:

15702
ജനസാന്ദ്രത

:

1043
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1065
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.46
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.64
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.51
Source : Census data 2001