ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ward1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward11

ward12

ward13

ward14

ward15

ward16

ward17

ward18

ward19