2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം , കൂടിയ തീയതികള്‍ എന്നിവ

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം , കൂടിയ തീയതികള്‍ എന്നിവ

2017 - ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം , തീയതി എന്നിവ

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണവും തീയതിയും

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

ഗ്രാമസഭ ദേശത്തിനകം വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 1

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശ രേഖ

2016-17 ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ്

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 03.12.2016 ലെ സാധാരണയോഗത്തിലെ 2(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം 2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഗ്രാമസഭകള്‍ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ആയത് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം അംഗീകരിച്ചു തീരുമാനിച്ചു.

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

സേവനാവകാശ-നിയമം-2012- കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

സേവനാവകാശ നിയമം - 2012 , കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സമയ പരിധി,നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍,അപ്പീല്‍ അധികാരികള്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും സേവന വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുളള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ / മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2013-14

ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതി - ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2013 – 14 ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക – ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക – ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക – അഗതി പെന്‍ഷന്‍ (വിധവ പെന്‍ഷന്‍)

50 വയസ്സ് അവിവാഹിതരായ വിധവകള്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക - കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും അനുമതി നല്‍കിയ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ പട്ടിക

« Newer Entries