പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മുതുകുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

10.64
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17
 
ജനസംഖ്യ

:

24242
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11778
സ്ത്രീകള്‍

:

12464
ജനസാന്ദ്രത

:

2278
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1058
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2001