2017 - ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം , തീയതി എന്നിവ

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണവും തീയതിയും