കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോകൃതലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോകൃതലിസ്റ്റ്

ward1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward11

ward12

ward13

ward14

ward15

ward16

ward17

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൃഷ്ണപുരം , ആലപ്പുഴ.

പിന്‍.69053

Land Ph No - 0479-2438682

Mobile No

Prsident - 9496043738

Secretary- 9496043739

ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

പുനര്‍ ഇ-ദര്‍ഘാസ്

പുനര്‍-ഇ-ദര്‍ഘാസ്

ദര്‍ഘാസ്

ഇ-ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ലൈഫ് പദ്ധതി കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം , കൂടിയ തീയതികള്‍ എന്നിവ

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം , കൂടിയ തീയതികള്‍ എന്നിവ

Older Entries »