വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18

2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18

2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

rptb1schedule4

rptbalancesheet2

rptbalancesheetschedule1

rptcashflow2

rptieschedules1

rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance1

rptrp1

rptrpschedules1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

rptb1schedule3

rptbalancesheet1

rptbalancesheetschedule

rptcashflow1

rptieschedules

rptincomeandexpenditure

rptledgertrialbalance

rptrprptrpschedules

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Community kitchen -beneficiaries

copy-of-new-list-community-kitchen-2final

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോകൃതലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോകൃതലിസ്റ്റ്

ward1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward11

ward12

ward13

ward14

ward15

ward16

ward17

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൃഷ്ണപുരം , ആലപ്പുഴ.

പിന്‍.69053

Land Ph No - 0479-2438682

Mobile No

Prsident - 9496043738

Secretary- 9496043739

ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

Older Entries »