2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി - ഗ്രാമസഭ

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി - ഗ്രാമസഭ

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 18-08-2018 ൽ കൂടിയ ഭരണസമിതി യോഗം (അടിയന്തിര യോഗം) തീരുമാനം

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 18-08-2018 ൽ കൂടിയ ഭരണസമിതി യോഗം (അടിയന്തിര യോഗം) തീരുമാനം


തീരുമാനം

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസുത്രണം 2018 -19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസുത്രണം 2018 -19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

2014-2015 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ടും, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് (എ.എഫ്.എസ്) വിവരങ്ങളും

2014-2015 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2014-2015 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
2014-2015 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2

2014-2015 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2014-2015 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്
2014-2015 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍
2014-2015 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍ 2

2014-2015 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2014-2015 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍
2014-2015 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂളകള്‍

2014-2015 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2014-2015 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ്
2014-2015 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍

2013-2014 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ടും, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് (എ.എഫ്.എസ്) വിവരങ്ങളും

2013-2014 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2013-2014 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-2014 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2013-2014 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്
2013-2014 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍
2013-2014 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍ 2

2013-2014 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2013-2014 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍
2013-2014 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂളകള്‍

2013-2014 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2013-2014 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ്
2013-2014 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍

2012-2013 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ടും, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് (എ.എഫ്.എസ്) വിവരങ്ങളും

2012-2013 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-2013 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2012-2013 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-2013 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്
2012-2013 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍
2012-2013 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍ 2

2012-2013 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-2013 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍
2012-2013 ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂളകള്‍

2012-2013 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-2013 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ്
2012-2013 റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളകള്‍

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

DRAFT VOTERS LIST 2015

കീഴുകര (KEEZHUKARA) ward 1_polling station 001

കീഴുകര (KEEZHUKARA) ward 1_polling station 002

മേലുകര (MELUKARA) ward 2_polling station 001

മേലുകര കിഴക്ക് (MELUKARA KIZHAKKU) ward 3_polling station 001

മേലുകര കിഴക്ക് ((MELUKARA KIZHAKKU) ward 3_polling station 002

കോളേജ് വാർഡ് (COLLEGE WARD) ward 4_polling station 001

കോളേജ് വാർഡ് (COLLEGE WARD) ward 4_polling station 002

പാമ്പാടിമണ്‍ (PAMPADYMON) ward 5_polling station 001

പാമ്പാടിമണ്‍ (PAMPADYMON) ward 5_polling station 002

കുരങ്ങുമല (KURANGUMALA) ward 6_polling station 001

കുരങ്ങുമല (KURANGUMALA) ward 6_polling station 002

കോഴഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് (KOZHENCHERRY EAST) ward 7_polling station 001

കോഴഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് (KOZHENCHERRY EAST) ward 7_polling station 002

ചേക്കുളം (CHEKKULAM) ward 8_polling station 001

ചേക്കുളം (CHEKKULAM) ward 8_polling station 002

വഞ്ചിത്രമല (VANCHITHRAMALA) ward 9_polling station 001

തെക്കേമല സൗത്ത് (THEKKEMALA SOUTH) ward 10_polling station 001

കുന്നത്തുകര (KUNNATHUKARA) ward 11_polling station 001

കുന്നത്തുകര (KUNNATHUKARA) ward 11_polling station 002

തെക്കേമല ഠൗണ്‍ (THEKKEMALA TOWN) ward 12_polling station 001

കോഴഞ്ചേരി ഠൗണ്‍ (KOZHENCHERRY TOWN) ward 13_polling station 001

കരടു വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

Draft-voters-list notice 2015 (കരടു വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് 2015)

ഗുണഭോക്തൃ വിവരം 2013-14

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b5e0b4bfe0b4b5e0b4b0e0b482-2013-142

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ക്വാറികള്‍ ഒന്നും തന്നെപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല


Older Entries »