ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 പി.സി വില്‍സണ്‍ സെക്രട്ടറി
2 സുഷമകുമാരി എസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 മേരി ഡോനമിക്ക കെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 ചന്ദ്രമണി അക്കൌണ്ടന്റ്
5 അജീഷ് പി ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സരുണ്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഫ്ലോറന്‍സ് ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 മേരി സിമ്മി ക്ലര്‍ക്ക്
9 സിന്‍ലി പി എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 ആനി വര്‍ഗ്ഗീസ് ക്ലര്‍ക്ക്
11 കെ. ബി ബിന്ദു ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
12 സീത ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
13 ടി.കെ മോഹനന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
14 ഐ.എ ലീല പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍