പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്     

:

പറവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.82ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

22

 
ജനസംഖ്യ

:

34352
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16739
സ്ത്രീകള്‍

:

17613
ജനസാന്ദ്രത

:

1658
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1052
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.46
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.86
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89.27
Source : Census data 2001