2020-21 -വ്യക്തിഗത / കുടുംബ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

individual-benificiaries

വാഹന ലേലം

vehicle-auction

കുടിവെള്ള വിതരണ ടെണ്ടര്‍

tender-for-drinking-water-supply

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ടെണ്ടറുകള്‍

Tender For table , Chair, Mic Set , Street Light Maintanance, Furniture Etc

Tender For Table Chair, Cot , PVC Water Tank

Tender For Cot

Tender For Furniture

Tender For Ring Compost

കോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത കുടുംബാനൂകൂല്ല്യം നല്‍കല്‍- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പൊതുവിഭാഗം , പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം അംഗീകൃത പട്ടിക

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം അംഗീക‍ൃത പട്ടിക

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്ടുകള്‍ - അംഗീകൃത പട്ടിക

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്ടുകള്‍ - അംഗീകൃത പട്ടിക

സമഗ്ര തെങ്ങു കൃഷി - അംഗീകൃത പട്ടിക

വാര്‍ഡ് തലം ആനുപാതികമായി ഗുണഭോക്താക്കളെ നിശ്ചയിച്ച പട്ടിക -(പൊതു വിഭാഗം, പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം)

ഊരു കൂട്ടം ആനുപാതികമായി ഗുണഭോക്താക്കളെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പട്ടിക (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം)

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary List 1(92)

Beneficiary-list-ST

beneficiary-list-district-panchayath

2018-19-project-beneficiary-details

2018-19-project-beneficiary List-block-panchayath

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

92-19-e0b4b8e0b4aee0b497e0b58de0b4b0-e0b4a4e0b586e0b499e0b58de0b499e0b58d-e0b495e0b583e0b4b7e0b4bf-e0b4b5e0b4bfe0b495e0b4b8e0b4a8e0b4821
2018-19-e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-e0b49ce0b4bfe0b4b2e0b58de0b4b2e0b4be-e0b4aa1
2018-19-e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-e0b4ace0b58de0b4b2e0b58be0b495e0b58de0b4951
e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-e0b4aae0b49fe0b58de0b49fe0b4bf2
e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-18-19-e0b4b5e0b4bfe0b4b5e0b4bfe0b4a7-e0b497e0b581e0b4a32

2018-19 - ‍ടെണ്ടറുകള്‍

Tender For Water Tank
Tender For Furniture and Concrete block
Tender For Compost Unit

ഗ്രാമസഭായോഗം മാറ്റിവെച്ചു

കോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 4-ാം വാര്‍ഡില്‍ 18/08/2018 ന് നടത്താനിരുന്ന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം മൂലം മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. പുതിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും