ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Click

ആര്‍ദ്രം പദ്ധതി - ഇന്റര്‍വ്യൂ

കോട്ടുകാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പി എച് സി യില്‍ ഒരു ഡോക്ടറേയും സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് നെയും നിയമിക്കുന്നതിത് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിനു ക്ഷണിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ardram

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വൃദ്ധരായ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്‍റെ ഇന്‍സെന്റീവ് നല്‍കല്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക