അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

benficiary-list-2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2017-18

benficiary-list-2017-182

പരിസ്ഥിതി ദിനം-പ്രതിജ്ഞ

e0b49ce0b582e0b5ba5-e0b4abe0b58be0b49fe0b58de0b49fe0b58b

ജീവനക്കാര്യം

ജീവനക്കാര്യം-കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക്

64804/ആര്‍എ1/2013/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അനുബന്ധം

ലൈഫ് അപ്പീല്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിക്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ്-വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിതരായ ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ്-നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടോപ്പാടം പി.ഒ, പാലക്കാട് ജില്ല,കേരള, പിന്‍ 678583,ഫോണ്‍-04924 262223
Email: ddpkottopadampkd@gmail.com

24/06/2017
നോട്ടീസ്

മണ്ണാര്‍ക്കാട് കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഓവര്‍സിയറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനു സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ/ അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 7 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുന്‍പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സെക്രട്ടറി
കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2017-18

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2017-18

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2017-18