കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

List 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

benficiary-list-2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2017-18

benficiary-list-2017-182

പരിസ്ഥിതി ദിനം-പ്രതിജ്ഞ

e0b49ce0b582e0b5ba5-e0b4abe0b58be0b49fe0b58de0b49fe0b58b

ജീവനക്കാര്യം

ജീവനക്കാര്യം-കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക്

64804/ആര്‍എ1/2013/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അനുബന്ധം

ലൈഫ് അപ്പീല്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിക്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ്-വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിതരായ ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ്-നോട്ടീസ്