അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

1 കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ DOWNLOAD
2 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍ DOWNLOAD
3 വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ DOWNLOAD
4 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ DOWNLOAD
5 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രികള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ DOWNLOAD
6 വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ (പൊതു) DOWNLOAD
7 വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ (ഹിന്ദു) DOWNLOAD
8 ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ DOWNLOAD
9 APPLICATION FOR PERMIT-REGULARISATION - APPENDIX A- DOWNLOAD
10 Application for the Permission to keep dogs-pigs DOWNLOAD
11 Application Form for National family Welfare Scheme DOWNLOAD
12 Birth- Death Affidavit (Malayalam)- DOWNLOAD
13 Financial Assistance for the marriage of the children of Widows DOWNLOAD
14 FORM 24C(see rule 3)GOVERNMENT OF KERALA- NON-REMARRIAGE CERTIFICATE DOWNLOAD
15 മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫോറം DOWNLOAD
16 പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി DOWNLOAD
17 സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി/ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് കൃഷി നാശത്തിനുള്ള ധന സഹായം DOWNLOAD