അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2017-2018 സമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെയും വിഭവ സ്രോതസ്സുകളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2017-2018 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകള്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍.

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും, ജീവനക്കാരുടേയും പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ വേതനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ 2018 സെപ്തംബര്‍ പ്രകാരം

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-2014

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-2015

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-2019 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകള്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍.

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2019-2020 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകള്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍.

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക