സേവനങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്തകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവധ സേവനങ്ങളെകുറിച്ചും, ആയതിനുള്ള അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍, സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍, മാത്യകാ അപേക്ഷകള്‍ മുതലായവ താഴെ കാണുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്