പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും നിബന്ധനകളും

പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും നിബന്ധനകളും
പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ 2018

അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തരം അപേക്ഷകളുടെ തല്‍സ്ഥിതി ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 1970 മുതലുള്ള ജനന മരണ  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 1978 മുതലുള്ള വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.