ഹാജര്‍ നില - 14.07.2020

ക്രമ നം ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ഹാജര്‍ നില
1 ശ്രീ.അനില്‍ കുമാര്‍ പി സെക്രട്ടറി ഇല്ല
2 ശ്രീ. റെജി പി മാത്യു അസി. സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്
3 വേക്കന്‍റ് ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് *****
4 ശ്രീമതി. ബിന്ദു. എന്‍.വി അക്കൌണ്ടന്‍റ് ഉണ്ട്
5 ശ്രീ.അനൂപ് കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ഉണ്ട്
6 ശ്രീ. ജോസഫ്. ഇ.എം സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ഉണ്ട്
7 ശ്രീ. സൈനുദീന്‍ എം.എം ക്ലാര്‍ക്ക് ഉണ്ട്
8 വേക്കന്‍റ് ക്ലാര്‍ക്ക് ഇല്ല
9 ശ്രീമതി. ശ്രീന എന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ഉണ്ട്
10 ശ്രീ. ദീപക് പി.എസ് ക്ലാര്‍ക്ക് ഉണ്ട്
11 ശ്രീ.ബാലന്‍ കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഉണ്ട്
12 ശ്രീമതി.ബിന്ദു മോള്‍ അബ്രഹാം പി.റ്റി.ആര്‍.എസ് ഉണ്ട്
13 ശ്രീ. മനീഷ് കുമാര്‍ എ ഡ്രൈവര്‍ ഉണ്ട്