വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകള്‍

ക്രമ നം സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിവരങ്ങള്‍
1 2012-2013 DOWNLOAD
2 2013-2014 DOWNLOAD
3 2014-2015 DOWNLOAD
4 2015-2016 DOWNLOAD
5 2016-2017 DOWNLOAD
6 2017-2018 DOWNLOAD
7 2018-2019 DOWNLOAD