കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ക്രമ നം വാര്‍ഡ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
1 POYYAMALA THALAKKANI GOVT. U.P SCHOOL WEST SIDE OF SOUTH SIDE BUILDING DOWNLOAD
2 POYYAMALA THALAKKANI GOVT. U.P SCHOOL EAST SIDE OF SOUTH SIDE BUILDING DOWNLOAD
3 PALUKACHI THALAKKANI GOVT. U.P SCHOOL SOUTH SIDE OF WEST SIDE CONCREET BUILDING DOWNLOAD
4 PALUKACHI THALAKKANI GOVT. U.P SCHOOL NORTH SIDE OF WEST SIDE CONCREET BUILDING DOWNLOAD
5 OTTAPLAV THALAKKANI GOVT. U.P SCHOOL WEST SIDE OF NORTH SIDE BUILDING DOWNLOAD
6 PANNIYAMALA MANNAMCHERY S.N.L.P SCHOOL EAST SIDE OF EAST WEST BUILDING DOWNLOAD
7 PALCHURAM AMBAYATHODE ST. GEORGE L.P SCHOOL WEST SIDE BUILDING DOWNLOAD
8 AMBAYATHODE AMBAYATHODE ST. GEORGE L.P SCHOOL NORTH SIDE OF EAST SIDE BUILDING DOWNLOAD
9 AMBAYATHODE AMBAYATHODE ST. GEORGE L.P SCHOOL SOUTH SIDE OF EAST SIDE BUILDING DOWNLOAD
10 KANDAPUNAM AMBAYATHODE U.P SCHOOL NORTH SIDE OF NORTH SOUTH BUILDING DOWNLOAD
11 MANNAMCHERY MANNAMCHERY S.N.L.P SCHOOL NORTH SIDE OF EAST SIDE CONCREET BUILDING DOWNLOAD
12 KOTTIYOOR N.S.S.K.U.P SCHOOL EAST SIDE OF EAST WEST BUILDING DOWNLOAD
13 NEENDUNOKKI I.J.M.H SCHOOL EAST SIDE OF EAST WEST BUILDING DOWNLOAD
14 THALAKKANI I.J.M.H SCHOOL NORTH SIDE OF SOUTH NORTH BUILDING AT WEST SIDE DOWNLOAD
15 VENGALODY CHUNGAKUNNU GOVT. U.P SCHOOL EAST SIDE OF EAST WEST CONCREET BUILDING DOWNLOAD
16 CHUNGAKUNNU CHUNGAKUNNU GOVT. U.P SCHOOL NORTH SIDE OF SOUTH NORTH BUILDING AT EAST SIDE DOWNLOAD
17 MADATHUMKAVU CHUNGAKUNNU GOVT. U.P SCHOOL EAST SIDE OF EAST WEST TILED BUILDING DOWNLOAD