ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി

ധനകാര്യം, നികുതി, അക്കൗണ്ടുകള്‍, ഓഡിറ്റ്, ബജറ്റ്, പൊതു ഭരണം, നികുതി അപ്പീല്‍, മറ്റ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയാണ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി.

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. റോയി നമ്പുടാകം ചെയര്‍മാന്‍
2 ശ്രീമതി. മോളി മാടപ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍ ആംഗം
3 ശ്രീ. ജോസഫ്. ടി.എം ആംഗം
4 ശ്രീമതി. ഉഷ വലിയറ ആംഗം
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി 2020 വര്‍ഷത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമ നം മീറ്റിംഗ് നമ്പര്‍ തിയതി ഹാജരായവരുടെ എണ്ണം
1 01 07.01.2020 5
2 02 06.02.2020 4
3 03 10.03.2020 4