ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി

പട്ടിക ജാതി -പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം, സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും വികസനം, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം, ചേരി പരിഷ്കരണം, ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയാണ് ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി.

ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ.എ.റ്റി തോമസ് ചെയര്‍ മാന്‍
2 ശ്രീമതി. ബിന്ദു വിന്‍സെന്‍റ് ആംഗം
3 ശ്രീ. രാജന്‍ പാപ്പിനിശ്ശേരി ആംഗം
ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി 2019 വര്‍ഷത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമ നം മീറ്റിംഗ് നമ്പര്‍ തിയതി ഹാജരായവരുടെ എണ്ണം
1 01 07.01.2019 3
2 02 07.02.2019 3
3 03 12.03.2019 3
4 04 08.04.2019 3
5 05 06.05.2019 3
6 06 24.05.2019 3
7 07 09.06.2019 3
8 08 15.07.2019 3
9 09 16.08.2019 3
10 10 16.09.2019 3
11 11 15.10.2019 3