കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നീണ്ടുനോക്കിയിലുള്ള രുചിലയ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവര്‍
9747184812, 9946933912 എന്നി നമ്പറുകളില്‍ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് അര്‍‌ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. സുകുമാരന്‍
2. ഉണ്ണി
3. കമ്പിളി സ്വാമി
4. കൊച്ചു വെളുക്ക
5. സന്ദീപ്
6. ഗോപി
7. കൃഷ്ണന്‍
8. നാരായണന്‍
9. ഗോപാല പിള്ള