കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
വിശദ വിവിരങ്ങള്‍