സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ) നം 07/2019 പരി. , 27.11.2019 ലെ കേരള സര്‍ക്കാറിന്‍റെ സ.ഉ (കൈ)6/2019 നം ഉത്തരവ്. 10.02.1988 ലെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ എസ്.ഒ 152(ഇ) നം വിജ്ഞാപനം എന്നിവ പ്രകാരം 2020 ജനുവരി 1 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റ തവണ ഉപഭോഗമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തക്കള്‍ വ്യക്തികളോ, കമ്പനികളോ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ, സൂക്ഷിക്കുകയോ, കൊണ്ടുപോകുകയോ, വില്‍പന നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരവും ശിക്ഷാര്‍ഹവുമാണ് എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു
01012020103137101012020103137_0012