വിവാഹ ധനസഹായം

സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്.

ക്രമ നം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍
1 നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ -2 കോപ്പി
2 അപേക്ഷക വിധവയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ
3 വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയൂടെ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
4 വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വെള്ള കടലാസ്സില്‍ എഴുതി/ അച്ചടിച്ച പ്രതിശ്രുത വരന്‍റെ സത്യവാങ്മൂലം
5 വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍ കുട്ടി കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയാണെന്ന രേഖ (3 വര്‍ഷം)
6 വിവാഹത്തിന് 1 മാസം മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം കാലതാമസം മാപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ (പരമാവധി 1 വര്‍ഷം വരെ)
ക്രമ നം അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
1 കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 20000 രൂപയിലും അധികരിക്കരുത്
2 വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍ കുട്ടിക്ക് വിവാഹ ദിവസം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം
3 വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടി കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയായിരിക്കണം
4 സ്വര്‍ണ്ണം ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ സമ്പത്ത് 50000 രൂപയില്‍ കവിയരുത്
5 വിധവകളുടെ/ 3 വര്‍ഷമായി വിവാഹ മോചിതരായി കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍
6 ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ/ ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി 7 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍