ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിലോ ഓണ്‍ ലൈനിലോ [https://welfarepension.lsgkerala.gov.in/] അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്.
01.04.2019 മുതല്‍ 1200 രൂപ പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
75 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വര്‍ക്ക് 01.04.2019 മുതല്‍ 1600 രൂപ പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍
1 അപേക്ഷ
2 പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് സ്കൂള്‍ രേഖകളോ, ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഇവിയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹജരാക്കണം
3 സ്ഥിര താമസം തെളിയിക്കുന്ന റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ അല്ലെങ്കില്‍ മേല്‍ വിലാസം കാണിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്
4 വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
5 എല്ലാ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകരും താന്‍ ആദായ നികുതി ദായകനല്ല, സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍ അല്ല, തനിക്കും കുടുംബത്തിനും 2 ഏക്കറില്‍ അധികം ഭൂമിയില്ല എന്നുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന (എസ്.റ്റി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല)
6 ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്
ക്രമ നം അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
1 കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കരുത്
2 60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം
3 കേരള സംസേഥാനത്ത് 3 വര്‍ഷമെങ്കിലും സ്ഥിരതാമസമായവരായിരിക്കണം
4 വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
5 അപേക്ഷകന്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍ ആകരുത്
6 അപേക്ഷകന്‍ ആദായ നികുതി നല്‍കുന്നവര്‍ ആകരുത്
7 അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലോ കുടുംബാഗംങ്ങളുടെ പേരിലെ 2 ഏക്കറില്‍ അധികം ഭൂമി ഉണ്ടാകരുത്
8 1200 ചതുരശ്ര അടിയിലധികം വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഭവനങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരാകരുത്
9 അബാസിഡര്‍ കാര്‍ ഒഴികെ 1000 സി.സി യില്‍ കൂടുതല്‍ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാക്സി അല്ലാതെയുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി ഉള്ളവരാകരുത്
9 മറ്റ് പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാറുകളില്‍ നിന്ന് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരാകരുത്

നിലവില്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന നീല നിറത്തില്‍ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍