വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - 2017-2018

1 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
2 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
3 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
4 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ (വിഭാഗം തിരിച്ച്) DOWNLOAD
5 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ (നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്) DOWNLOAD
6 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ DOWNLOAD
7 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ DOWNLOAD
8 പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - സമീപന രേഖ DOWNLOAD