വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - 2016-2017

1 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
2 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
3 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ DOWNLOAD
4 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ (വിഭാഗം തിരിച്ച്) DOWNLOAD
5 2016-2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ (നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്) DOWNLOAD