ടെണ്ടറുകള്‍

ഇ-ടെണ്ടര്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടര്‍, /റീ-ടെണ്ടര്‍, ഇ ടെണ്ടര്‍ എന്നിവ അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍/ വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

ക്രമ നം പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം തരം എണ്ണം
1 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ 0
2 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ റീ- ടെണ്ടര്‍ 0
3 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഇ - ടെണ്ടര്‍ 0
4 വാങ്ങല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ 0
5 വാങ്ങല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ റീ - ടെണ്ടര്‍ 0
6 വാങ്ങല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ഇ- ടെണ്ടര്‍ 0
7 വാങ്ങല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ 0
8 വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ 0
9 റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ 0

പ്രധാന തിയതികള്‍, സമയം

ക്രമ നം വിവരണം തിയതി സമയം
1 ടെണ്ടര്‍/റീ ടെണ്ടര്‍ ഫോറം ലഭ്യമാകുന്നത് ******* ****
2 ടെണ്ടര്‍/റീ ടെണ്ടര്‍ ഫോറം ലഭിക്കേണ്ടത് ***** ****
3 ടെണ്ടര്‍/റീ ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്നത് ****** ***
4 ഇ ടെണ്ടര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭിക്കുന്നത് ****** ******
5 ഇ ടെണ്ടര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് ****** ******
6 ഇ ടെണ്ടര്‍ പകര്‍പ്പും മറ്റ് രേഖകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ****** ******
7 ഇ ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്നത് ****** ****
8 ക്വട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് ******* ****
9 ക്വട്ടേഷന്‍ തുറക്കുന്നത് ******* ****
10 ടെണ്ടര്‍/ഇ-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് ഇ - ടെണ്ടര്‍