ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2016-2017

ആട്ടിന്‍ കുട്ടി വിതരണം പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ആട്ടിന്‍ കുട്ടി വിതരണം പട്ടിക ജാതി

ആട്ടിന്‍ കുട്ടി വിതരണം

ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരണം ധന സഹായം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ഭവന നവീകരണം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ഭവന നവീകരണം- പട്ടിക ജാതി

ജലസേചന കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം

കറവപ ശു നല്കല്‍ - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

കവുങ്ങ് തൈ വിതരണം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം

തെങ്ങിന് കമ്മായ വസ്തുക്കള്‍ വിതരണം

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഉപരി പഠനത്തിന് ധന സഹായം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഉപരി പഠനത്തിന് ധന സഹായം - പട്ടിക ജാതി

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

പാലിന് സബ്സിഡി - വനിത

പലഹാര യൂണിറ്റ് - സ്വയം തൊഴില്‍

പേപ്പര്‍ ക്യാരി ബാഗ് നിര്‍‌മ്മാണം പരിശീലനം

പശു വളര്‍ത്തല്‍ - വനിത

തെങ്ങിന് ജൈവ വളം വിതരണം

വിവാഹ ധന സഹായം പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

വിവാഹ ധന സഹായം പട്ടിക ജാതി

വിധവകള്‍ക്ക് ഭവന നവീകരണം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്ക്ക് ഭവന നവീകരണം

ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ടം