ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2019-2020

ക്രമ നം പ്രൊജക്ട് നം പദ്ധതിയുടെ പേര്
1 124/2019 കിണറിന് ആറ്റമറ നിര്‍മ്മാണം DOWNLOAD
2 20/2019 ഭവന നവീകരണം (എസ്.റ്റി) DOWNLOAD
3 121/2019 പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം DOWNLOAD
3 5/2019 രോഗ ബാധിത തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റി പുതിയവ നടല്‍ DOWNLOAD
4 102/2019 പാലിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍ DOWNLOAD
5 3/2019 തെങ്ങിന് ജൈവ വള വിതരണം DOWNLOAD
6 113/2019 റിംഗ് കംപോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ DOWNLOAD
7 168/2019 മുച്ചക്ര വാഹന വിതരണം DOWNLOAD
8 134/2019 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട വിതരണം DOWNLOAD
9 128/2019 പേപ്പര്‍ ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം DOWNLOAD
10 4/2019 കശുമാവ് തൈ വിതരണം - തരിശ് രഹിതം DOWNLOAD
11 6/2019 മഞ്ഞള്‍ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം DOWNLOAD
12 117/2019 മുട്ടക്കോഴി വിതരണം ( വനിത) DOWNLOAD
13 115/2019 വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു വിതരണം DOWNLOAD
14 19/2019 ഭവന നവീകരണം (പട്ടിക ജാതി) DOWNLOAD
15 116/2019 മേല്‍ക്കൂര പുതുക്കല്‍ DOWNLOAD
16 150/2019 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി വിതരണം DOWNLOAD