ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-2019

1. 182/19 - റിംഗ് കംപോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍)

2. 202/19 - കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

3. 83/19- കശൂമാവ് തൈ വിതരണം

4. 119/19 കറവപശു വിതരണം (വനിത ഗ്രുപ്പുകള്‍ക്ക്)

5. 199/19 പുവന്‍ വാഴ കൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം (ഗ്രുപ്പുകള്‍ക്ക്)

6. 198/19 നേന്ത്രവാഴ കൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം (ഗ്രുപ്പുകള്‍ക്ക്)

7. 118/19 ഭവന നവികരണം പട്ടികജാതി

8. 131/19 ഇറച്ചിക്കോഴി വിതരണം (വനിത)

9. 200/19 തരിശ് രഹിതം

10. 145/19 പട്ടിക ജാതിയില്‍പ്പെട്ട 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

11. 120/19 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

12. 116/19 - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ബാഗ് കുട വിതരണം

13. 104/19 ഭവന നവികരണം പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

14. 201/18 പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

15. 24/19 വിവാഹധന സഹായം (പട്ടിക ജാതി )

16. 107/19 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടര്‍ വിതരണം

17. 125/19 - പാലിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

18. 81/19 തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

19. 111/19 മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതി (കുടുംബശ്രീ)

20. 106/19 മഴവെള്ള സംഭരണി നിര്‍മ്മാണം

21. 25/19 വിവാഹധനസഹായം (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)

22. 115/19 തുല്യതാ പരീക്ഷ തുടര്‍ സാക്ഷരതാ പരിപാടി

23. ബ്രോയിലര്‍കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

24. ഭക്ഷൃസംസ്കരണ യുണിറ്റ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

25. കഫേശ്രി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

26. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ(ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

27. പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ബ്ലോക്ക്)

28. തരിശുഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി (കുടുംബശ്രീ) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

29. ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി (ബ്ലോക്ക്)

30. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോട് കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍ (ബ്ലോക്ക്)

31. കറവ പശു വിതരണം (വനിത)

32. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

33. കിഴങ്ങ് വിളകളുടെ കിറ്റ് വിതരണം

34. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധതി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

35. വിതപയര്‍ വിതരണം