ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് - 2017-2018

ഭവന നവീകരണം (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)
ആട് വിതരണം (ജനറല്‍)
ആട് വിതരണം (പട്ടിക ജാതി)
ആട് വിതരണം (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം‍‍)
എച്ച്.ഐ.വി ബാധിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍
തെങ്ങിന് ജൈവ വളം വിതരണം
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം (പട്ടിക ജാതി)
തെങ്ങിന് കുമ്മായ വസ്തുക്കള്‍ വിതരണം
കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് ജൈവ വള വിതരണം
ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം - പട്ടിക ജാതി
ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം
മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ധന സഹായം നല്‍കല്‍
പാലിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍
മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (കുടുംബശ്രീ)
പശു വളര്‍ത്തല്‍ (പട്ടിക ജാതി)
പശു വളര്‍ത്തല്‍ (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)
പശു വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)
ശാരീരീക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം
തുല്യതാ പഠനം (പത്താംതരം, ഏഴാം തരം)
വിവാഹ ധന സാഹായം നല്‍കല്‍ - പട്ടിക ജാതി
വിവാഹ ധന സാഹായം നല്‍കല്‍ - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം
വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം