ആസൂത്രണ സമിതി

ക്രമ നം സ്ഥാനം പേര് മൊബൈല്‍ നം
1 അദ്ധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ഇന്ദിര ശ്രീധരന്‍ (പ്രസിഡണ്ട്) 9496049155
2 ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. പിസി രാമകൃഷ്ണന്‍ 9447683712
3 കണ്‍വീനര്‍ ശ്രീ സത്യന്‍ കെ.കെ (സെക്രട്ടറി) 9496049156
4 ആംഗം ശ്രീ റോയി നമ്പുടാകം (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്) 9447642163
5 അംഗം ശ്രീ.എ.റ്റി തോമസ് 9847037505
6 അംഗം ശ്രീമതി. വത്സ ധനേന്ദ്രന്‍ 9645043442
7 അംഗം ശ്രീമതി. സിസിലി ജോണി 9947089040
8 അംഗം ശ്രീ. അഗസ്റ്റിന്‍ ഇ.ജെ, ഇല്ലിക്കല്‍ 7021474421
9 അംഗം ശ്രീ. പി തങ്കപ്പന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 9447637737
10 അംഗം ശ്രീ. ദേവസ്യ മുതുകാട്ടില്‍ 9745384876
11 അംഗം ശ്രീ. ശശീന്ദ്രന്‍, തുണ്ടിത്തറ 9744274521
12 അംഗം ശ്രീ. ബിനു. ആനികുടി 9544267619
13 അംഗം ശ്രീ. പി.സി തോമസ് 9495148894