വിജ്ഞാപനം

കൊട്ടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994ലെ 13) 254ാം വകുപ്പ് (2)ാം ഉപവകുപ്പ് 33ാം ഖണ്ഡ പ്രകാരം നല്‍കപ്പെട്ട അധികാരങ്ങള്‍ വിനിയോഗിച്ചും കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 10.07.2019 തിയതിയലെ 139/2019 തീരുമാന പ്രകാരവും കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലൂടെയുള്ള നാഷണല്‍ ഹൈവേകള്‍, ജില്ലാ റോഡുകള്‍, മുതലായവയും റോഡിന്‍റെ ഭാവിയിലെ വികസന സാദ്ധ്യതയും ജന സാന്ദ്രതയും പരിഗണിച്ച് 2 മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ വീതിയുള്ളതുമായ താഴെ പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളോടും ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയില്‍ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 220 ബി പ്രകാരം 3 മീറ്റര്‍ പരിധിക്കുള്ളില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ച് കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഈ വിജ്ഞാപനം 20.07.2019 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതാണ്.
1. പൊടിപ്പാറക്കവല ജയഗിരി റോഡ്
2. കോലാഞ്ചി ഒറ്റപ്ലാവ് റോഡ്
3. ബാവലിപ്പുഴ കോലാഞ്ചി റോഡ്
4. ബാവലിപ്പുഴ പാലുകാച്ചി റോഡ്
5. കോലാഞ്ചി - പാമ്പറപ്പാന്‍ സമാന്തര റോഡ്
6. കാരക്കാട്ട് കവല- ജയഗിരി റോഡ്
7. ഒറ്റപ്ലാവ് നഴ്സറി സ്ക്കൂള്‍- തുള്ളന്‍പാറ കുരിശുപളളി റോഡ്
8. പള്ളിയറക്കവല ഒറ്റപ്ലാവ് റോഡ്
9. വയലില്‍ കവല തുള്ളന്‍പ്പാറ റോഡ്
10. നീണ്ടുനോക്കി പാലുകാച്ചി ഐ.എച്ച.്ഡി.പി കോളനി റോഡ്
11. ഞൊണ്ടിക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ ഒറ്റപ്ലാവ് ഹരിജന്‍ കോളനി റോഡ്
12. നീണ്ടുനോക്കി പാലുകാച്ചി ലിങ്ക് റോഡ്
13. ചരള്‍കുന്ന് -ഓരത്തില്‍ കവല റോഡ്
14. പാലുകാച്ചി കോളനി - കോളിത്തട്ട് കുരിശ് റോഡ്
15. പള്ളിയറ പാറടിക്കവല റോഡ്
16. പാറയില്‍ ജഗ്ഷന്‍ - പടിഞ്ഞാറെ നെല്ലിയോടി റോഡ്
17. നമ്പുടാകം കവല കുറവ കോളനി റോഡ്
18. കോലാട്ട് ജംഗ്ഷന്‍ ഒറ്റപ്ലാവ് റോഡ്
19. ഒറ്റപ്ലാവ് ജംഗ്ഷന്‍ വരപ്പോത്തുകുഴി റോഡ്
20. ഒറ്റപ്ലാവ് പന്നിയമല ക്രോസ്സ് റോഡ്
21. പാമ്പാറപ്പാന്‍ പന്നിയംമല കോളനി റോഡ്
22. മന്ദംചേരി ഭാനു മാസ്റ്റര്‍ കവല റോഡ്
23. പന്നിയംമല ബണ്ട് കോളിത്തട്ട് റോഡ്
24. തുരുത്തിയില്‍ മാക്കൂട്ടം റോഡ്
25. കട്ടക്കയം മേലെ പാല്‍ച്ചൂരം റോഡ്
26. അമ്പായത്തോട് താഴെ പാല്‍ച്ചുരം പണിയ കോളനി റോഡ്
27. താഴെ പാല്‍ചുരം തലപുഴ റോഡ്
28. ഓലാട്ടുപുരം പാല്‍ചുരം പള്ളി റോഡ്
29. പുതിയങ്ങാടി കുറവ കോളനി റോഡ്
30. പാല്‍ചുരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ മേമല റോഡ്
31. താഴെ പാല്‍ചുരം പണിയ കോളനി - ചന്ദ്രന്‍ കുന്നേല്‍ കുറിച്യ കോളനി റോഡ്
32. തീപ്പൊരിക്കുന്ന്- ചെമ്പരത്തി കുന്ന് റോഡ്
33. കൊച്ചുപിള്ള ആറ്റിന്‍ക്കര 39-മത്തെ മൈല്‍ റോഡ്
34. അമ്പായത്തോട് കൊച്ചുതാഴത്ത് മേമല റോഡ്
35. അമ്പായത്തോട് സ്ക്കൂള്‍ മേമല റോഡ്
36. അമ്പായത്തോട് സ്കൂള്‍ മേമല റോഡ്- മുണ്ടക്കല്‍ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് റോഡ്
37. അമ്പായത്തോട് ഇടമന കോളനി പനച്ചി റോഡ്
38. കണ്ടപ്പനം കെ.കെ റോഡ്
39. നെല്ലിയോടി ജംഗ്ഷന്‍ കലുങ്ക് - ചോലാട്ട് റോഡ്
40. പാമ്പാറപ്പന്‍ നെല്ലിയോടി പണിയ കോളനി റോഡ്
41. നെല്ലിയോടി പണിയ കോളനി- നെല്ലിയോടി ടൗണ്‍ റോഡ്
42. നെല്ലിയോടി 39-മത്തെ മൈല്‍ റോഡ്
43. വെട്ടത്ത് കവല ഈന്തുങ്ങല്‍ റോഡ്
44. പുതിയ മഠം ജംഗ്ഷന്‍ വെട്ടത്ത് കവല റോഡ്
45. പൊന്നാരം കുന്നേല്‍ ഈന്തുങ്കല്‍ റോഡ്
46. കണ്ടപ്പുനം നെല്ലിയോടി റോഡ്
47. മാത്യുതോട് മന്ദംചേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ്
48. കണ്ടപ്പനം മുള്ളന്‍പ്പാറ റോഡ്
49. സുശീലന്‍ തോട്(പാമ്പാറപ്പാന്‍ )-അമ്പലക്കുന്ന് റോഡ്
50. മന്ദംചേരി നെല്ലിയോടി ജൂബിലി റോഡ്
51. വെട്ടത്ത് കവല റ്റി. പി റോഡ്
52. മന്ദംചേരി ബാവലിപ്പുഴ റോഡ്
53. മന്ദംചേരി മലങ്കാരി മേലെ മന്ദംചേരി കോളനി റോഡ്
54. നെല്ലിയോടി കുരിശു - ചപ്പമല റോഡ്
55. തലക്കാണി ജംഗ്ഷന്‍ വെറ്റിലക്കൊല്ലി റോഡ്
56. നീണ്ടുനോക്കി ടൗണ്‍ ബാവലിപ്പുഴ റോഡ്
57. അട്ടിക്കുളം കരുമ്പിന്‍കണ്ടം - പനച്ചിക്കല്‍ റോഡ്
58. കേരളമുക്ക് ബോംബെമല റോഡ്
59. നീണ്ടുനോക്കി ആട്ടികുളം ചപ്പമല റോഡ്
60. കുഴയ്ക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ കരിമ്പുകണ്ടം റോഡ്
61. അട്ടികുളം ചപ്പമല 37-മത്തെ മൈല്‍ റോഡ്
62. തലക്കാണി കരിമ്പുംകണ്ടം റോഡ്
63. തലക്കാണി കുഴക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ റോഡ്
64. ചപ്പമല അട്ടികുളം കരിമ്പുംകണ്ടം റോഡ്
65. മരുതംചുവട് നെല്ലിയോടി റോഡ്
66. അട്ടികുളം പൊട്ടന്‍തോട് റോഡ്
67. പൊട്ടന്‍തോട് കരിമ്പുക്കണ്ടം റോഡ് (പാതാരം ചിറ)
68. പൊട്ടംതോട് നെടുംപാറ റോഡ്
69. ചുങ്കക്കുന്ന് തെങ്ങുംപള്ളി നെടുംപാറ റോഡ്
70. വെങ്ങലോടി പണിയ കോളനി റോഡ്
71. ചുങ്കക്കുന്ന് ബാവലിപുഴ റോഡ്
72. നരന്തത്തോട് കൂടത്തില്‍ ജംഗ്ഷന്‍ റോഡ്
73. വെങ്ങലോടി വെങ്ങലോട്ട് മല കപ്യാരുമല ജംഗ്ഷന്‍ റോഡ്
74. ഇരട്ടത്തോട് - ബാവലിപുഴ റോഡ്
75. ചുങ്കക്കുന്ന് കോണ്‍വെന്‍റ് റോഡ്
76. ചുങ്കക്കുന്ന് പൊട്ടംതോട് കുറിച്യ കോളനി റോഡ്
77. പൊട്ടംതോട് മാടത്തുംകാവ് റോഡ്
78. പുളിക്കംപൊയില്‍ മാടത്തുംകാവ് റോഡ്
79. ഇരട്ടതോട് മാടത്തുംകാവ് തൊട്ടിക്കവല റോഡ്
80. വി. ജെ അബ്രഹാം റോഡ്
81. ചുങ്ക്കുന്ന് - ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ റോഡ്
82. വെള്ളക്കട കവല- ഇരട്ടതോട് റോഡ്
83. നീണ്ടുനോക്കി -കുഴയ്ക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്‍ റോഡ്
84. നീണ്ടുനോക്കി ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി കൃഷി ഭവന്‍ റോഡ്
85. നെല്ലിയോടി കുരിശ് - ചപ്പമല കുരിശ് റോഡ്
86. ഇടക്കര ജംഗ്ഷന്‍ നെല്ലിയോടി കണ്ണന്‍മല 39-മത്തെ മൈല്‍ റോഡ്
87. കളരിത്തോട് വയലില്‍ റോഡ്
88. നാമ്പുടക്കം ജംഗ്ഷന്‍ പരടിക്കുന്ന് റോഡ്
89. പാറയില്‍ കവല പാലകുഴ കവല റോഡ്
90. അറക്കല്‍ തോട് - 4 സെന്‍റ് കോളനി റോഡ്
91. ഇ.എം.എസ് റോഡ്
92. അമ്പായത്തോട് സ്കൂള്‍ മേമല കുന്നേല്‍് റോഡ്
93. മൃഗാശുപത്രി റോഡ്
94. മാത്യുത്തോട്-മുളളന്‍പാറ റോഡ്
95. തലക്കാണി മുണ്ടിയാനി ജംങ്ഷന്‍ റോഡ്
96. സി പി റോഡ്
97. നെല്ലിയോടി പാലക്കുഴ ജംഗ്ഷന്‍ നിടുംപാറ റോഡ്
98. പുതിയങ്ങാടി-താഴെ പാല്‍ച്ചുരം കോളനി റോഡ്
99. അമ്പായത്തോട് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് റോഡ്
100. തീപ്പൊരിക്കുന്ന്-പാറടി റോഡ്
101. കണ്ടപ്പുനം - ഓലിക്കുന്നേല്‍ റോഡ്
102. ആശാന്‍കവല-പനച്ചിക്കല്‍ തോട് റോഡ്
103. നെല്ലിയോടി -ഇലവുങ്കല്‍ റോഡ്
104. കല്ലട ജഗ്ഷന്‍ - കൂട്ടുങ്കല്‍ റോഡ്
105. പുതിയങ്ങാടി -നെല്ലിമുക്ക് മേമല റോഡ്
106. പന്നിയാമല കോളനി -തടത്തില്‍ റോഡ്
107. പുതിയങ്ങേടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍- താഴെ പാല്‍ചുരം റോഡ് (ഓലിക്കല്‍)
108. കുറ്റിമാക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ - പുതുമറ്റത്തില്‍ ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
109. അമ്പായത്തോട് -സെന്‍റ് മേരീസ് ചര്‍ച്ച് റോഡ്
110. മടിക്കാങ്കല്‍ കവല - അട്ടികുളം റോഡ്
111. ചുങ്കക്കുന്ന് - ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ റോഡ് രണ്ടാം ഭാഗം 150 മീറ്റര്‍ മുതല്‍ 250 മീറ്റര്‍ വരെ
112. കോലാഞ്ചി - ജയഗിരി റോഡ്
113. ഒറ്റപ്ലാവ് - രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്
114. പൊട്ടംതോട് രണ്ടാം പാലം - കുര്യാശ്ശേരി കവല റോഡ്
115. ഇടമന കോളനി - പുതുശ്ശേരി കോളനി റോഡ്
116. അമ്പായത്തോട് ടൗണ്‍ മഹാത്മഗാന്ധി റോഡ്
117. പുതിയങ്ങാടി താഴെ പാല്‍ചുരം എസ്.റ്റി കോളനി റോഡ്
118. രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ് (പേഴുംകാട്ടില്‍ ജംഗ്ഷന്‍-പള്ളിയറ ഒറ്റപ്ലാവ്)
119. ചുങ്കക്കുന്ന് വെങ്ങലോടി പള്ളിയറ റോഡ്
120. പൊട്ടംതോട് രണ്ടാംപാലം-കുര്യശ്ശേരി കവല റോഡ്
121. പൊട്ടംതോട് രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്
122. മുല്ലൂര്‍ വാഴക്കാമല റോഡ്
123. കുന്നപ്പള്ളി മരുതുങ്കല്‍ റോഡ്
124. കണ്ടപ്പുനം മേലെ മന്ദംചേരി കോളനി റോഡ്
125. നെല്ലിയോടി പാറയില്‍ കവല റ്റി.പി റോഡ്
126. പോത്തനാമല കല്ലുപുര ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
127. വിളയാനി പൊട്ടങ്കല്‍ റോഡ്
128. ചുങ്കക്കുന്ന് റേഷന്‍കട കവല ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ്
129. കേളകം കൊട്ടിയൂര്‍ സമാന്തര റോഡ് മലയില്‍പടി മദര്‍ തെരേസ റോഡ്
130. കോലാഞ്ചിത്തോട്-മുളക്കോഴിക്കവല മഹാത്മഗാന്ധി റോഡ്
131. പുത്തന്‍പറമ്പില്‍ ജഗ്ഷന്‍ -കുളങ്ങരതൊട്ടിയില്‍ ജഗ്ഷന്‍ മഹാത്മ ഗാന്ധി റോഡ്
132. ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി റോഡ്
133. ഒറ്റപ്ലാവ് ജഗ്ഷന്‍ തുള്ളന്‍പാറ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ് - റീച്ച് -1
134. ഒറ്റപ്ലാവ് ജഗ്ഷന്‍ തുള്ളന്‍പാറ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ് - റീച്ച് -2
135. വെങ്ങലോടി കോളനി - പൊട്ടുമല റോഡ്
136. മേലെ പൊട്ടംതോട് - കൊല്ലിയില്‍ റോഡ്
137. കേരള മുക്ക്- ബോംബെ മല റോഡ് - രണ്ടാം ഭാഗം
138. നെല്ലിയോടി-കുരിശടി-പാലക്കുഴ ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
139. മടിക്കാങ്കല്‍ കവല കുഴക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
140. പാറടി ജഗ്ഷന്‍ ഞൊണ്ടിക്കല്‍ റോഡ്
141. കല്ലുപാലം - മുതുകാട്ടില്‍ റോഡ് (കെ.എം റോഡ്)
142. നെല്ലിയോടി കല്ലംതോട് താഴെ കോളനി റോഡ്
143. ഇലവും കുടി ജഗ്ഷന്‍-ഒറ്റപ്ലാവ് അംഗന്‍വാടി റോഡ്
144. നെല്ലിയോടി -ചെറുപ്ലാവില്‍ - പാനികുളങ്ങര റോഡ്
145. സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്സ് റോഡ് - ചുങ്കക്കുന്ന്
146. ചരല്‍കുന്ന് ചക്കിട്ടകുടി റോഡ്
147. പാല്‍ചുരം പള്ളിപ്പറമ്പ് മേമല റോഡ്
148. കൊഴക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ ഇല്ലിമുക്ക് റോഡേ
149. പൊട്ടംതോട് പുലിക്കുഴി ജഗ്ഷന്‍ മരുതുംപാറ റോഡ്
150. കൊട്ടിയൂര്‍ - നെല്ലിയോടി മാളിയേക്കല്‍ കിഴക്കേക്കര ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
151. തുള്ളന്‍ പാറ കല്ലുങ്കല്‍ റോഡ്
152. ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ - പാറയില്‍ റോഡ്
153. ഒറ്റപ്ലാക്കല്‍ ജഗ്ഷന്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി റോഡ്
154. പ്ലാക്കുട്ടത്തില്‍ പാപ്പച്ചന്‍ റോഡ്
155. ഇരട്ടത്തോട് കണ്ണന്താനം റോഡ്
156. മേലെ പാല്‍ചുരം കുരിശുപള്ളി താഴെ പാല്‍ചുരം എസ്.റ്റി കോളനി റോഡ്
157. പഴശ്ശി റോഡ്
158. വീര പഴശ്ശി റോഡ്
159. കുറ്റിമാക്കല്‍ കുന്നത്ത് റോഡ്
160. അമ്പായത്തോട് കൊച്ചു താഴത്ത് പുളിക്കകണ്ടം റോഡ്
161. ആനന്ദന്‍ റോഡ്
162. വെങ്ങലോടി തടത്തില്‍ കവല വെങ്ങലോടി എസ്.റ്റി കോളനി ലിങ്ക് റോഡ്
163. താഴത്തേമുറി പാലുപറമ്പില്‍ ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
164. നരിപ്പാറ പറങ്കിമല ലിങ്ക് റോഡ്
165. കൂട്ടുങ്കല്‍ കവല പള്ളിയറ ഒറ്റപ്ലാവ് റോഡ്
166. വെങ്ങലോടി അംഗനവാടി റോഡ്
167. കൈപാടത്ത് ജഗ്ഷന്‍ റോഡ്
168. പള്ളിമുക്ക് സ്വര്‍ണ്ണപള്ളി കവല റോഡ്
169. എം.സി റോഡ്
170. മന്ദംചേരി - ടാഗോര്‍ റോഡ്
171. പുതനപ്ര ജഗ്ഷന്‍ കുഴിയാനിമറ്റം റോഡ്
172. ആശ്രമം ജഗ്ഷന്‍ വെള്ളചാട്ടം റോഡ്
173. തൊണ്ടിയില്‍ ജഗ്ഷന്‍ നല്ലൂര്‍ റോഡ്
174. ഇരട്ടത്തോട് മാടത്തുംകാവ് - സെന്‍റ് തോമസ് റോഡ്
175. മന്ദം ചേരി വാര്‍ക്കപാലം - എ.കെ.ജി റോഡ്
176. കണ്ടപ്പുനം സിറ്റി നെല്ലിയോടി റോഡ്
177. അമ്പായത്തോട് - പടിഞ്ഞാറെ പണിയ കോളനി റോഡ്
178. മാടത്തുംകാവ് മണക്കാട്ട് കവല ലിങ്ക് റോഡ്
179. ചുങ്കക്കുന്ന്- പൊയ്യമല റോഡ്
180. ചുങ്കക്കുന്ന് തുള്ളന്‍ക്കുന്ന് പാലുകാച്ചി റോഡ്
181. പന്നിയംമല പുറക്കാട്ട് കവല- മേല്‍പ്പാനം തോട്ടം കവല റോഡ്
182. പള്ളിക്കമഠം പണിയ കോളനി പനച്ചി റോഡ്
183. അമ്പായത്തോട് പറങ്കിമല റോഡ്
184. പാറയില്‍ ജംഗ്ഷന്‍ പടിഞ്ഞാറേ നെല്ലിയോടി റോഡ്
185. ചുങ്കക്കുന്ന് പള്ളിതാഴെ ബാവലിപുഴ റോഡ്

ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ഒഴിവ് - വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററില്‍ ഒരു ഫാര്‍മസിസ്റ്റിന്‍റെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ 2019 ആഗസ്ത് 16ാം തിയതി രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. യോഗ്യത ബീ.ഫാം/ഡി.ഫാം താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

പ്രധാന അറിയിപ്പ് - 21.08.2019

ആഗസ്റ്റ് 22 ന് ഇടുക്കി, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് ‘ഓറഞ്ച്’ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓറഞ്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ (115 mm വരെ മഴ) അതിശക്തമായതോ (115 mm മുതൽ 204.5 mm വരെ മഴ) ആയ മഴയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കുവാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഉരുൾപൊട്ടൽ/ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യ്ത പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്.
ഓറഞ്ച് അലെർട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും താലൂക്ക് തലത്തിൽ കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിക്കുവാനുമുള്ള നിർദേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

*ആഗസ്റ്റ് 21 ന്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നി ജില്ലകളിലും
ആഗസ്റ്റ് 22 ന്, കോട്ടയം, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നി ജില്ലകളിലും
ആഗസ്റ്റ് 23 ന്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നി ജില്ലകളിലും
ആഗസ്റ്റ് 24 ന്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നി ജില്ലകളിലും
ആഗസ്റ്റ് 25 ന്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നി ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം yellow alert (മഞ്ഞ അലർട്ട്) പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു*

പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലെർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും (പ്രളയ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപടം ഈ ലിങ്കിൽ http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/10/KL-Flood.jpg ലഭ്യമാണ്) 2018, 2019 ലെ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എമെർജൻസി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും മാറി താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം.
ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും (ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപടം ഈ ലിങ്കിൽ http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/10/KL-Landslide.jpg ലഭ്യമാണ്) 2018 ലും 2019 ൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാവുകയോ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലുമായി പൂർണമായി വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതുവരെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രളയത്തിൽ ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇത് വരെ നടത്തിത്തീർക്കാത്തതുമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഒരു എമെർജൻസി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും മാറി താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥിതഗതികൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എമെർജൻസി കിറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ
- ടോര്ച്ച്
- റേഡിയോ
- 500 ml വെള്ളം
- ORS പാക്കറ്റ്
- അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മരുന്ന്
- മുറിവിന് പുരട്ടാവുന്ന മരുന്ന്
- ഒരു ചെറിയ കുപ്പി ആന്റി സെപ്ടിക് ലോഷൻ
- 100 ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി
- 100 ഗ്രാം ഉണക്ക മുന്തിരി അല്ലെങ്കില് ഈന്തപ്പഴം
- ചെറിയ ഒരു കത്തി
- 10 ക്ലോറിന് ടാബ്ലെറ്റ്
- ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില് ടോർച്ചിൽ ഇടാവുന്ന ബാറ്ററി
- ബാറ്ററിയും, കോൾ പ്ലാനും ചാര്ജ് ചെയ്ത ഒരു സാധാരണ മൊബൈല് ഫോണ്
- അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പണം, ATM
പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉയർന്ന സ്ഥലത്തു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

എമെർജൻസി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും അത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് വെക്കുകയും വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ആരെയും കാത്ത് നിൽക്കാതെ എമെർജൻസി കിറ്റുമായി സുരക്ഷിത ഇടത്തേക്ക് മാറാനുതകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക.

അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട പൊതു നിർദേശങ്ങൾ
- ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ രാത്രി സമയത്ത് (7 pm to 7 am) മലയോരമേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക
- മലയോര മേഖലയിലെ റോഡുകൾക്ക് കുറുകെ ഉള്ള ചെറിയ ചാലുകളിലൂടെ മലവെള്ള പാച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകുവാനൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാലൽ ഇത്തരം ചാലുകളുടെ അരികിൽ വാഹനങ്ങളൾ നിർത്തരുത്.
- മലയോര മേഖലയിലും ബീച്ചുകളിലും വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് പോകാതിരിക്കുക.
- സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്
- ഒരു കാരണവശാലും നദി മുറിച്ചു കടക്കരുത്
- പാലങ്ങളിലും, നദിക്കരയിലും മറ്റും കയറി സെല്ഫി എടുക്കൽ ഒഴിവാക്കുക.
- പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജല നിരപ്പ് ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുഴകളിലും, ചാലുകളിലും, വെള്ളകെട്ടിലും മഴയത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മുതിർന്നവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നദിയിൽ കുളിക്കുന്നതും, തുണി നനയ്ക്കുന്നതും, കളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.

- ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും പറയുക. അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നിർദേശം നല്കുക.
- ടിവിയിലും റേഡിയോയിലും വരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആകാശവാണിയുടെ ഈ നിലയങ്ങൾ റേഡിയോയില് ശ്രദ്ധിക്കുക
1. Trivandrum തിരുവനന്തപുരം MW (AM Channel): 1161 kHz
2. Alappuzha ആലപ്പുഴ MW (AM Channel): 576 kHz
3. Thrissur തൃശൂര് MW (AM Channel): 630 kHz
4. Calicut കോഴിക്കോട് MW (AM Channel): 684 kHz
- തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കില് മാറി താമസിക്കുക. ഓരോ വില്ലേജിലെയും ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അതാതു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അവിടേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വമേധയാ മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. സഹായങ്ങൾ വേണ്ടവർ അധികൃതരുമായി മടിയൊന്നും കൂടാതെ ബന്ധപ്പെടുക.
- ജലം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, വൈദ്യുത ആഘാതം ഒഴിവാക്കുവാനായി മെയിന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക
- ജില്ലാ എമെർജൻസി ഓപ്പറേഷന്സ് സെന്റര് നമ്പരുകൾ 1077, ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കില് STD code ചേര്ക്കുക
- പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ഫോൺ നമ്പര് കയ്യില് സൂക്ഷിക്കുക.
- വീട്ടിൽ അസുഖമുള്ളവരോ, അംഗപരിമിതരോ, ഭിന്നശേഷിക്കാരോ, പ്രായമായവരോ കുട്ടികളോ ഒക്കെയുള്ളവർ അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാല് അവരെ ആദ്യം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേക സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുക.
- വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ വെള്ളം വീട്ടിൽ കയറിയാലും നശിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ വെക്കുക.
- വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയോ അതിനു പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യുക. മൃഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ നീന്താൻ അറിയുമെന്നോർക്കുക.
- വാഹനങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുക.
- താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഉള്ളവർ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സെല്ലാറിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുക.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ മാത്രം ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നല്കുവാന് പോകുക. മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുക.
- ആരും പരിഭ്രാന്തരാവാതെ ജാഗ്രതയോടയും ഒരുമയോടെയും പരിശ്രമിച്ചാൽ പരമാവധി പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ട് മോശം സ്ഥിതികളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം.
മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് അലെർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ഓരോ സർക്കാർ വകുപ്പും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കാലവർഷ-തുലാവർഷ ദുരന്ത മുന്നൊരുക്ക പ്രതികരണ മാർഗരേഖ’ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പുസ്തകം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/Orange-Book-of-Disaster-Management-2-2019-1.pdf എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു വിവരങ്ങൾക്ക് അധ്യായം രണ്ട് കാണുക. വിവിധ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അധ്യായം 6, 7 എന്നിവ ആശ്രയിക്കുക.
കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുതുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അലെർട്ടുകളിലും മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
*കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി*

ജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ അഴിമതി രഹിത, ജന സൗഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്തായി 2018 നവംബര്‍ 26 തിങ്കളാഴ്ച ചുങ്കക്കുന്ന് ഫാത്തിമമാതാ ഫെറോന ചര്‍ച്ച് പാരിഷ് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തില്‍ ബഹു. പേരാവൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലം എം.എല്‍.എ സണ്ണി ജോസഫ് പ്രഖ്യപിച്ച വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു

ഉരുള്‍ പൊട്ടലില്‍ നശിച്ച വീടുകള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2018 ആഗസ്ത് മാസത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലിലും, മണ്ണിടിച്ചിലിലും വീടുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടായ നാശ നഷ്ടങ്ങള്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ എന്ന സ്ഥാപനം റീ ബീല്‍ഡ് കേരള എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അതിന്‍ പ്രകാരം കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നാശ നഷ്ടം ഉണ്ടായ വീടുകളുടെ വിവരം താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

വീടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

അറിയിപ്പ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളില്‍ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സ ഉ (സാ ധാ) ന 2733/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 26-10-2018 പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. എസ്. സുരേഷ് കുമാറിനെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി ബഹു ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

  പരാതികള്‍ നല്‍കേണ്ട വിലാസം

  ശ്രീ എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍
  ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
  സി - സെക്ഷന്‍
  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാഫീസ്, പബ്ലിക് ഓഫീസ് ,
  തിരുവനതപുരം -33
  ഫോണ്‍. 0471-2786318
  ഇ മെയില്‍ : directorofpanchayatcsection@gmail.com

പരാതികള്‍ സംബന്ധിച്ച്

പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരാതികള്‍ അറിയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റില്‍ ഒരു ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്പര്‍ - 1800 425 1054

മുഖ്യ മന്ത്രിയൂടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി

ബഹു. കേരള മുഖ്യ മന്ത്രിയൂടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുന്നു

ശുചിത്വ സന്ദേശ യാത്ര

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും, പേരാവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും, ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്‍റെയും, കുടുംബശ്രീയുടേയും സംയുകതാഭിമുഖ്യത്തില്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നിന്ന് ശ്രീ കൊട്ടിയൂര്‍ വൈശാഖ മഹോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് 28.05.2017 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് നടത്തിയ ശുചിത്വ സന്ദേശ ഘോഷ യാത്രയുടെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള രഹിത ഭവന രഹിതര്‍