ഗ്രാമ സഭ

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 1 മുതല്‍ 14 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമ സഭകള്‍ 2019 നവംബര്‍ 27 മുതല്‍ 30 വരെ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടീസില്‍ പ്രതിപാദിച്ച പ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രാമ സഭകളില്‍ അതാത് വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമ സഭാംഗങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു

ഗ്രാമ സഭാ നോട്ടീസ്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ നവംബർ 18 ന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നേരിട്ട് പോയി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ് . ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് അടുത്ത ഗഡു മുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ യാതൊരു ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ല . അക്ഷയക്കാവശ്യമായ തുക സർക്കാർ നൽകുന്നതാണ് . അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത കിടപ്പു രോഗികൾ ആ വിവരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . അങ്ങനെയുളളവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്

ആരെല്ലാമാണ് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത് ?

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേനെ നല്‍കുന്ന സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളായ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ,കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ , വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നവരും, കൂടാതെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. (അവലംബം : 65091/2019 SFC B2/18 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍)

എന്താണ് മസ്റ്ററിംഗ് ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവരെല്ലാം ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷ്യപെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ നേരിട്ട് പോയി വിരലടയാളം വഴിയോ , കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചോ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് അക്ഷയയില്‍ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ ?

ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യത്തിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പണം നല്‍കരുത്. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തികച്ചും സൌജന്യമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ സേവനം നല്‍കുന്നത്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ തുക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പണം ആവശ്യപെട്ടാല്‍ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലോ , അക്ഷയ ജില്ലാ ഓഫീസിലോ പരാതി നല്‍കാവുന്നതാണ്.

പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി നേരിട്ട് അക്ഷയയില്‍ ചെല്ലണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമാണോ ? ആരെയെങ്കിലും രേഖകള്‍ സഹിതം അയച്ചാല്‍ മതിയോ ?

പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി നേരിട്ട് തന്നെ നിര്‍ബന്ധമായും അക്ഷയയില്‍ പോകേണ്ടതാണ്. ഗുണഭോക്താവ് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ആധാറിലുള്ള വിരലടയാളവും , മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്തെ വിരലടയാളവും ഒന്നായാല്‍ മാത്രമേ മസ്റ്ററിംഗ് മുഖേനെ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് അക്ഷയയില്‍ കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ടത് ?

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. കൂടാതെ പെന്‍ഷന്‍ ഐഡി കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

മസ്റ്ററിംഗ് ഏത് തീയ്യതി വരെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും ?

നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നവംബര്‍ 30 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ചെന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ്. (അവലംബം : 65091/2019 SFC B2/18 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍)

കിടപ്പുരോഗം കാരണം അക്ഷയയില്‍ നേരിട്ട് ചെല്ലാന്‍ പറ്റാത്തവര്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

കിടപ്പുരോഗികള്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ മുഖേനെ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തെ 29.11.2019 ന് മുമ്പായി ഈ വിവരം അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടില്‍ വന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്. ഈ സേവനവും തികച്ചും സൌജന്യമാണ്.

അക്ഷയ വഴിയല്ലാതെ കോമണ്‍ സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍ പോലുള്ള മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയോ , തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തില്‍ ചെന്നോ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താന്‍ കഴിയുമോ ?

ഇല്ല. അക്ഷയ മുഖേനെ മാത്രമേ നിലവില്‍ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താന്‍ കഴിയൂ.

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാതെ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ /വില്ലേജ് ഓഫീസറില്‍ നിന്നും ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തില്‍ നല്‍കണം.

വീടിന് അടുത്തുള്ള അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴി മാത്രമാണോ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താന്‍ കഴിയുന്നത് ?

കേരളത്തിലെ ഏത് തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താവിനും കേരളത്തിലെ ഏത് അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴിയും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ്.

പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തദ്ദേശസ്ഥാപനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണോ ?

തദ്ദേശസ്ഥാപന സെക്രട്ടറി ഡിജിറ്റല്‍ സൈന്‍ ചെയ്ത ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പെന്‍ഷനേഴ്സിനും തുടര്‍ന്നും പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണം. അതായത് 2019 ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിരിക്കണം.

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ , അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നവര്‍, പുനര്‍വിവാഹിതരായിട്ടില്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടാതെ മസ്റ്ററിംഗും നടത്തണോ ?

എല്ലാ പെന്‍ഷനേഴ്സും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണം. കൂടാതെ വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്ന 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ മാത്രം പുനര്‍വിവാഹിത ആയിട്ടില്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. (അവലംബം : സഉ നം 251/2019 ധന തീയ്യതി 03.07.2019)

60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ പുനര്‍വിവാഹിതരായിട്ടില്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?

60 വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ളവര്‍ പുനര്‍വിവാഹിതരായിട്ടില്ല എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ എല്ലാ പെന്‍ഷനേഴ്സും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണം.

സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ വഴി വീട്ടില്‍ നേരിട്ട് പെന്‍ഷന്‍ കൈപറ്റുന്നവരും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ?

എല്ലാ പെന്‍ഷനേഴ്സും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണം.

പ്രളയം - 2019

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2019 ആഗസ്ത് മാസത്തില്‍ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തില്‍ വിവിധ ഒദ്യോഗിക ക്യാമ്പുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

മുഖ്യ മന്ത്രിയൂടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി

ബഹു. കേരള മുഖ്യ മന്ത്രിയൂടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുന്നു

ശുചിത്വ സന്ദേശ യാത്ര

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും, പേരാവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും, ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്‍റെയും, കുടുംബശ്രീയുടേയും സംയുകതാഭിമുഖ്യത്തില്‍ കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നിന്ന് ശ്രീ കൊട്ടിയൂര്‍ വൈശാഖ മഹോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് 28.05.2017 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് നടത്തിയ ശുചിത്വ സന്ദേശ ഘോഷ യാത്രയുടെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള രഹിത ഭവന രഹിതര്‍

വസ്തുുനികുതി ഒണ്‍ലൈന്‍ പേമെന്‍റ്

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വസ്തുുനികുതി ഒണ്‍ലൈന്‍ പേമെന്‍റ് സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. നികുതി ദായകര്‍ക്ക് www.tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തിരം കെട്ടിട നികുതി അടക്കുകയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഫോര്‍ ദ പ്യൂപ്പിള്‍

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതി മുക്തമാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് For The People എന്ന പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മികവുറ്റ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വജന പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചോ, സേവന ലഭ്യതയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ, അഴിമതിയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരമാവധി തെളിവു സഹിതം (audio, video ക്ലിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇതിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്നവർക്കെതിരായി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യവും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.

For The People

പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും നിബന്ധനകളും

പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും നിബന്ധനകളും
പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ 2018

അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ തരം അപേക്ഷകളുടെ തല്‍സ്ഥിതി ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക