വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വീടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

  വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2012-13

  rptbalancesheet
  rptbalancesheetschedule
  rptieschedules
  rptincomeandexpenditure
  rptrp
  rptrpschedules
  rptb1schedule

   1. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-14


  rptb1schedule1
  rptbalancesheet1rptbalancesheetschedule1
  rptieschedules1
  rptincomeandexpenditure1
  rptrpschedules1

ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2014-15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

കോട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍2015

ഇലക്ഷന്‍2015

കോട്ടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആസ്തി വിവരങ്ങല്‍

1. Building
2. Culverts and Bridges
3. Drinking Water-p
4. Irrigation
5. Land
6. Lanes
7. Movable asset
8. Road

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »