വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/erattupettablock
2
ഏറ്റുമാനൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ettumanoorblock
3
കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kaduthuruthyblock
4
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanjirappallyblock
5
ളാലം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/lalamblock
6
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/madappallyblock
7
പള്ളം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallomblock
8
പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pampadyblock
9
ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/uzhavoorblock
10
വൈക്കം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vaikomblock
11
വാഴൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhoorblock

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/akalakunnampanchayat
2
ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/arpookarapanchayat
3
അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/athirampuzhapanchayat
4
അയര്‍കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ayarkunnampanchayat
5
അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aymanampanchayat
6
ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/bharananganampanchayat
7
ചെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chempupanchayat
8
ചിറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chirakkadavupanchayat
9
എലിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elikulampanchayat
10
ഈരാറ്റുപേട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/erattupettapanchayat
11
എരുമേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/erumelypanchayat
12
ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ettumanoorpanchayat
13
കടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadanadpanchayat
14
കടപ്ളാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadaplamattompanchayat
15
കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kaduthuruthypanchayat
16
കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kallara
17
കാണക്കാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanakkarypanchayat
18
കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kangazhapanchayat
19
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanjirappallypanchayat
20
കരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karoorpanchayat
21
കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karukachalpanchayat
22
കിടങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kidangoorpanchayat
23
കൂരോപ്പട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kooroppadapanchayat
24
കൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koottickalpanchayat
25
കോരുത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koruthodupanchayat
26
കൊഴുവനാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kozhuvanalpanchayat
27
കുമരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumarakompanchayat
28
കുമാരനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumaranalloorpanchayat
29
കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuravilangadpanchayat
30
കുറിച്ചി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kurichypanchayat
31
മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/madappallypanchayat
32
മണര്‍കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manarcadupanchayat
33
മണിമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manimalapanchayat
34
മാഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manjoorpanchayat
35
മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/marangattupillypanchayat
36
മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/maravanthuruthu
37
മീനച്ചില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/meenachilpanchayat
38
മീനടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/meenadompanchayat
39
മേലുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/melukavupanchayat
40
മൂന്നിലവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/moonnilavupanchayat
41
മുളക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mulakulampanchayat
42
മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mundakayampanchayat
43
മുത്തോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mutholypanchayat
44
നാട്ടകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nattakompanchayat
45
നെടുംകുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nedumkunnampanchayat
46
നീണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/neendoorpanchayat
47
ഞീഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/neezhoorpanchayat
48
പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paippadpanchayat
49
പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallickathodupanchayat
50
പാമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pampadypanchayat
51
പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panachikkadpanchayat
52
പാറത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/parathodupanchayat
53
പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poonjarpanchayat
54
പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poonjarthekkekara
55
പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puthuppallypanchayat
56
രാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ramapurampanchayat
57
തീക്കോയി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/teekoypanchayat
58
തലനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalanadpanchayat
59
തലപ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalappalampanchayat
60
തലയാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalayazhampanchayat
61
തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalayolaparambu
62
തിടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thidanadpanchayat
63
തിരുവാര്‍പ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvarppupanchayat
64
തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrickodithanampanchayat
65
ടി.വി.പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/tvpurampanchayat
66
ഉദയനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/udayanapurampanchayat
67
ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/uzhavoorpanchayat
68
വാകത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vakathanampanchayat
69
വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhappallypanchayat
70
വാഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vazhoorpanchayat
71
വെച്ചൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vechoorpanchayat
72
വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/veliyannoorpanchayat
73
വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vellavoorpanchayat
74
വെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/velloorpanchayat
75
വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vijayapurampanchayat