ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ -ജീവനക്കാര്യം

DESIGNATION

NAME OF OFFICER

Finance Officer (Secretary in Charge)

Mary Jo V

Senior Superintendent

Sreelathadevi C V

Junior Superintendent -1

Sebastian P Varkey

Junior Superintendent -2

Asha M Kumar

Head Clerk

Ajithamma V G

Senior Clerk

Sherly Sabu

Shanty James

Nithya P S

Shyju Joseph

Shibu M B

Smitha P

Sreeraj C

Sumangala Devi K

Sujith Kumar N

Smitha A R

Reena Ulahannan

Sruthy Vijay

Selection Grade Typist

Ajitha PM

Driver

Anil Rajan

Aneesh C A

Binojkumar N C

Office Attendent

Vinod V B

Swapna Divakaran

Part Time Sweeper

Sobhana V