അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്‍

പേര്

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌

രൂപീകരണ തീയതി

02-10-1995

ഭൂവിസ്തൃതി

2208 ച.കി.മീ

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകൾ

11

റവന്യൂ താലൂക്കുക

5

നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങള്‍

9

ലോകസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങള്‍

കോട്ടയം, മാവേലിക്കര, പത്തനംതിട്ട

ഭൂസ്ഥിതി

അക്ഷാംശം 9015, 100211

രേഖാംശം 76022, 770251

ജനസംഖ്യ

സ്ത്രീ

10,06,262

പുരുഷന്‍

9,66,289

ആകെ

19,74,551

ജനസാന്ദ്രത

895/sq.km

സാക്ഷരതാനിരക്ക്‌

97.21

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം

22

പൊതു പ്രാതിനിത്യം

20

വനിതാ പ്രാതിനിത്യം

11

പട്ടികജാതി പ്രാതിനിത്യം

2

എസ്.സി പുരുഷന്‍

1

എസ്.സി. വനിത

1

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിത്യം

0

ആകെ ഡിവിഷനുകള്‍

22