പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കോട്ടയം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
2203
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
23
ജനസംഖ്യ
:
1952901 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
964433 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
988468 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
830
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1006
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
96
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
93