പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്

:

കോതമംഗലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

31.94ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

17078
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8578
സ്ത്രീകള്‍

:

8500
ജനസാന്ദ്രത

:

480
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

991
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.99
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

81.88
Source : Census data 2001