ക്യാമ്പ് കളക്ഷന്‍ 2018 - 19

ഊര്‍ജ്ജിത വസ്തു നികുതി പിരിവ് 2018 - 19

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പുനര്‍ ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍

പുനര്‍ ലേലം നോട്ടീസ്

പുനര്‍ ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

img_00013

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പ്രിന്‍റിംഗ്, ഡി.റ്റി.പി, അനൌണ്‍സ്മെന്‍റ് വര്‍ക്കുകളുടെ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

പുനര്‍ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

പുനര്‍ ലേലം നോട്ടീസ്

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം

നോട്ടീസ്

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പുനര് ലേലം നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ - അര്‍ഹരായവര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ - അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

സ്ഥലമുളള ഭവനരഹിതര്‍ - അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - ലിസ്റ്റ് 1 അപ്ഡേറ്റഡ്

സ്ഥലമുളള ഭവന രഹിതര്‍ - ലിസ്റ്റ് 1 അപ്ഡേറ്റഡ്

ലൈഫ് കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
സ്ഥലമുളള ഭവന രഹിതര്‍