2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃതിസ്റ്റ്

gunabhokthru-list-pdf1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 1
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 2
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 3
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 4
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 5
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 6
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 7
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 8
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 9
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 10
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 11
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 12
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് - 13

വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട്

വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് 2014 - 15
വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് 2013-14
വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2012 - 13

വാര്ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2013 - 14

വാര്ഷിക ധനകാര്യ പ്രതിക 2014 - 15

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015 - 2016

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2015 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

മേലേപാടിമണ്‍ ബൂത്ത്1
മേലേപാടിമണ്‍ ബൂത്ത്2
ശാസ്താംകോയിക്കല്‍ ബൂത്ത് 1
ശാസ്താംകോയിക്കല്‍ ബൂത്ത് 2
വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്1
വായ്പ്പൂര് ബൂത്ത്2
കുളത്തൂര്‍ ബൂത്ത്1
കുളത്തൂര്‍ ബൂത്ത്2
മലമ്പാറ ബൂത്ത്1
മലമ്പാറ ബൂത്ത്2
കോട്ടാങ്ങല്‍ പടിഞ്ഞാറ് ബൂത്ത്1
കോട്ടാങ്ങല്‍ പടിഞ്ഞാറ് ബൂത്ത്2
കോട്ടാങ്ങല്‍ കിഴക്ക് ബൂത്ത്1
കോട്ടാങ്ങല്‍ കിഴക്ക് ബൂത്ത്2
ചുങ്കപ്പാറ വടക്ക് ബൂത്ത്1
ചുങ്കപ്പാറ വടക്ക് ബൂത്ത്2
ചുങ്കപ്പാറ തെക്ക് ബൂത്ത്1
ചുങ്കപ്പാറ തെക്ക് ബൂത്ത്2
കേരളപുരം ബൂത്ത്1
കേരളപുരം ബൂത്ത്2
കുമ്പിളുവേലി ബൂത്ത്1
കുമ്പിളുവേലി ബൂത്ത്2
ഊട്ടുകുളം ബൂത്ത്1
പെരുമ്പാറ ബൂത്ത്1
പെരുമ്പാറ ബൂത്ത്2

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡ്രൈവര്‍ ഒഴിവ്

driver1

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടേയും, ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്കിെയിട്ടുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ / ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്കാള്തര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ / വകുപ്പ് തല നിര്ദ്ദേ>ശങ്ങള്‍

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ (ഇനം തിരിച്ച്)
കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ്സിഡികള്‍ - അവയുടെ നടത്തിപ്പ് രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍‌ - ഇവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്വിലാസവും (വാര്ഡ് തലത്തില്‍ തരം തിരിച്ച്

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കുവാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ലഭിക്കുന്ന വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്ത്തിനത്തിന് അനുമതി നല്കിടയിട്ടുളള ഡി & ഓ ലൈസന്സിരകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്ത്ത നത്തിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുളള കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്സിടകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

1. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

2. വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

3. വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

4. 50 വയസുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5. കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

6. തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം

7. വിധവകളുടെ അവിവാഹിതരായ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക്  വിവാഹ ധനസഹായം

ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചുമതലകളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

duties-and-responsibilities

Older Entries »